Aktualności

 • Czytaj Więcej...
 • Czytaj Więcej...

Dorobek Naukowy

Ocenianie Rozwojowe

News image

Na zaproszenie Centrum Edukacji Obywatelskiej dwie nauczycielki I etapu edukacyjnego Panie: Katarzyna Borek oraz Joanna Zawiślak-Babiszewska wraz z wicedyrektorem szkoły Panią Barbarą Gorzkiewicz wzięły udział w dwudniowej konferencji szkoleniowej zorganizowanej w Lublinie w zakresie stosowania oceny rozwojowej. Tematyka szkolenia  zainspirowana była wynikami  polskich i...

Mistrzowie Kodowania

News image

Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, iż dwoje naszych nauczycieli, Ewa Buczak oraz Paweł Pikus, po zaciętych bojach z własnymi "demonami kodu" ukończyli dwudniowe szkolenie w ramach programu "Mistrzowie Kodowania", czego skutkiem jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z programowania w języku Scratch....

Wizyta Studyjna w Wielkiej Brytanii

News image

W ramach realizacji działań związanych z wygranym przez naszą Szkołę grantem w unijnym programie Erasmus Plus dwuosobowa delegacja kadry zarządzającej Smart School wzięła udział w trzydniowej wizycie studyjnej w Richard Language College w Bournemouth. W  dniach od 20 do 25 października mieliśmy okazję w...

Wydarzenia Minione Szkoła Podstawowa

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
prev
next

Wydarzenia Minione Przedszkole

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
prev
next

FAQ

FAQ


Dlaczego szkoła dwujęzyczna?

Jak wynika z badań, nauczanie dwujęzyczne rozpoczęte już od przedszkola pozwala na doskonałą stymulację mózgu dziecka, wspomaga koncentrację oraz rozwija pamięć. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego, nie tylko jako lektorat, lecz również jako języka wykładowego, pozwala doskonale oswoić się z nim do tego stopnia, że staje się on całkowicie naturalny i wymienny z językiem ojczystym. Najlepsze rezultaty przynosi oczywiście ciągłość nauczania dwujęzycznego. Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę w dwóch językach, tym szybciej automatycznie przestawi się na ten tok nauczania. Język angielski nie ogranicza się do poznania konkretnych słówek, wyuczonych na pamięć definicji stosowania czasów czy sztucznego powtarzania zwrotów w scenkach rodzajowych. Dzięki wprowadzeniu systemu dwujęzycznego, dzieci uczą się praktycznego zastosowania języka angielskiego w codziennej komunikacji. Uczelnie wyższe coraz częściej dostrzegają wartości jakie niesie za sobą kształcenie dwujęzyczne, a matura dwujęzyczna umożliwia zdobycie cennych punktów przy rekrutacji.   Granice kraju przestają być granicami naszych możliwości. Możemy podjąć studia czy pracę w dowolnym kraju. Wymóg jest jeden - doskonała znajomość języka angielskiego - uniwersalnego narzędzia komunikacji.

 

Co Nas wyróżnia?

SMART SCHOOL to m.in.: nauczanie dwujęzyczne prowadzone według autorskiej innowacji pedagogicznej; 6 godzin zajęć z języka angielskiego w tygodniu; wykorzystanie w pracy z dziećmi Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera; nowoczesny, bezpieczny (zamknięty i monitorowany), doskonale wyposażony obiekt dostosowany do potrzeb i wymagań dzieci; zajęcia w maksymalnie 16-osobowych grupach; opieka od 6:45 do 18:00 oraz podczas ferii, wakacji i przerw świątecznych; bogata oferta zajęć dodatkowych zawartych w czesnym; duży pakiet zajęć popołudniowych; atrakcyjne (niższe) czesne oraz duże zniżki dla rodzeństwa; obowiązkowa nauka gry w szachy; dowóz dzieci do szkoły "Smartbusem".

 

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne w Smart School?

Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe (CLIL) w unikalny sposób łączy treści nauczania zintegrowanego z nauczaniem językowym z wykorzystaniem autorskich narzędzi i metod pracy dobieranych do możliwości rozwojowych każdego dziecka. Stworzony model nauczania dwujęzycznego nie zakłóca przekazu treści podstawy programowej w języku ojczystym, a stanowi uzupełnienie i poszerzenie tych zagadnień. Ponadto, praktyczne zastosowanie Teorii Inteligencji Wielorakich stwarza realne szanse na aktywne uczestnictwo wszystkich dzieci w tym wyjątkowym procesie dydaktycznym, poprzez optymalne wykorzystanie potencjału każdego ucznia. Metodyka pracy z uczniem została dostosowana do wieku i możliwości każdego dziecka. Program innowacji pedagogicznej, o jaką oparty został proces nauczania dwujęzycznego, realizuje rekomendacje i założenia metodyczne wskazywane w wielu dokumentach Unii Europejskiej, jako kierunkowe w rozwoju edukacji europejskiej. Taki model kształcenia daje każdemu uczniowi realne szanse na wszechstronny rozwój intelektualny i rozbudowywanie zdolności lingwistycznych; zdobycie wiedzy pozwalającej na swobodne posługiwanie się językiem angielskim - zarówno w życiu codziennym, jak również na poziomie specjalistycznym; przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym; kompleksowe przygotowanie do zdania międzynarodowej matury w języku angielskim, która pozwala na wybór uczelni wyższej w dowolnym kraju; przyswajanie języka obcego przez naukę merytorycznych treści z podstawy programowej, wykładanych zamiennie w dwóch językach; zastosowanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy; zdobycie wiedzy o rzeczywistości, historii, geografii i kulturze krajów anglojęzycznych, a także poznawanie wybranych tytułów z literatury anglojęzycznej oraz kształtowanie otwartości na świat i tolerancji dla innych kultur.

 

Jak wykorzystywana jest teoria inteligencji wielorakich w pracy z dziećmi?

Punktem wyjścia podejmowanych w naszej szkole działań edukacyjnych jest diagnoza początkowa, zawierająca informacje dotyczące dominujących inteligencji, "mocnych" stron dziecka, jego zainteresowań i talentów, jak również inteligencji, które wymagają szczególnego wsparcia. W wyniku przeprowadzonej diagnozy, ustalany jest dla każdego ucznia/wychowanka kierunek jego rozwoju, uwzględniający wykorzystanie "mocnych" stron do wspierania "słabych". Dlatego też uczniowie i wychowankowie Naszej Szkoły w salach wyposażonych w atrakcyjne i inspirujące do twórczego działania środki dydaktyczne, mają możliwość odkrywać i poznawać świat "wielointeligentnie", wykorzystując przy tym własny potencjał i uczyć się w sposób, jaki im odpowiada. Zmieniający się, pod wpływem ukierunkowanych oddziaływań nauczycieli, profil inteligencji każdego ucznia/wychowanka monitorowany jest systematycznie, a jego opis przekazywany jest zarówno rodzicom, jak i wszystkim nauczycielom uczącym w danym oddziale. A zatem, wiedza dotycząca mocnych i słabych młodego człowieka wykorzystywana jest w procesie wychowawczo-dydaktycznym, poprzez zajęcia w parach, grupach, wzajemne uczenie się, czy umożliwianie dzieciom różnych dróg dochodzenia do wiedzy.  Ponadto, od początku istnienia Naszej Szkoły, prowadzone są "spotkania gardnerowskie" w ramach edukacyjnych zajęć świetlicowych, w trakcie których uczniowie klas I-III zainspirowani pomysłami nauczyciela prowadzącego, autora scenariuszy oraz wspierani przez wychowawców, pedagoga i psychologa, w preferowany, ulubiony przez siebie sposób, odkrywają tajniki wiedzy z różnych dziedzin, rozbudzając własną ciekawość twórczą.

 

Jakie są terminy rekrutacji i wymagane dokumenty?

Rekrutacja do Naszej Szkoły rozpoczyna się corocznie w styczniu. Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej rozpoczyna się 13 stycznia 2014, natomiast do klas czwartych od 05 maja 2014. Szkoła dysponuje także pojedynczymi wolnymi miejscami w klasach drugich i trzecich. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych startuje od 03 lutego 2014. Proces rekrutacyjny trwa do momentu zapełnienia wszystkich wolnych miejsc, jakimi dysponuje Szkoła - nie później jednak, niż do końca sierpnia. Wymagane dokumenty to: podanie, metryka urodzenia dziecka, potwierdzenie PESEL dziecka, zaświadczenie o aktualnym adresie zameldowania dziecka, informacyjna karta zdrowia dziecka, oświadczenie odnośnie uczestnictwa dziecka w zajęciach religii, dwie fotografie, w przypadku dzieci urodzonych po 01.07.2008. - informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Czy jeśli miejsce zamieszkania dziecka jest inne niż Zamość, może ono uczęszczać do tej szkoły?

Oczywiście, jest taka możliwość. To rodzice ostatecznie podejmują decyzję o posłaniu dziecka do wybranej przez siebie szkoły lub przedszkola - niezależnie od tego, czy jest to placówka "obwodowa", czy też nie.

 

A co jeśli zechcę, aby moje dziecko uczęszczało do innej szkoły?

Rodzic/opiekun prawny ma w każdym czasie możliwość zmiany decyzji o tym, do jakiej szkoły lub przedszkola uczęszcza dziecko.

 

Czy Szkoła jest płatna?

Tak. Po szczegółowe informacje zapraszamy do Sekretariatu Szkoły, od poniedziałku do piątku, między 07:30 a 15:30.

 

Czy moje dziecko będzie mogło kontynuować naukę w Smart School po ukończeniu szkoły podstawowej?

Nauczanie dwujęzyczne powinno być kontynuowane przez wszystkie etapy edukacji, aż do matury dwujęzycznej/międzynarodowej. Takie rozwiązanie w pełni wykorzystuje potencjał edukacyjny kreowany przez edukację bilingwalną, zarówno w sferze językowej, jak i ogólnorozwojowej. Dlatego, tworząc Smart School, zapewniliśmy Rodziców naszych Uczniów, że wszystkie "Smartschoolaki" po zakończeniu szkoły podstawowej będą mogły uczyć się w gimnazjum, a następnie liceum dwujęzycznym Smart School. Obietnicy dotrzymujemy - w roku szkolnym 2013/2014 nasi najstarsi Uczniowie zakończyli etap edukacji wczesnoszkolnej i rozpoczęli naukę w klasie IV, w której wybrane przedmioty prowadzone są dwujęzycznie. Czekając na pierwszych absolwentów szkoły podstawowej, powoli przygotowujemy się do otwarcia dwujęzycznego gimnazjum, które będzie kontynuacją idei naszej działalności.

 

Co to jest szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej?

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że realizuje ona programy nauczania uwzględniające podstawę programową, jak w szkołach publicznych tego samego typu, realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, stosowane są zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, jak w szkołach publicznych, dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest w oparciu o takie same zasady, jak w szkołach publicznych oraz zatrudniani nauczyciele posiadają takie same kwalifikacje, jak nauczyciele w szkołach publicznych. W przypadku szkoły publicznej, Organem Prowadzącym jest najczęściej jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku Naszej Szkoły, Osobą Prowadzącą jest osoba prawna. Świadectwa promocyjne oraz ukończenia szkoły wydawane przez Naszą Szkołę są takiej samej rangi, co analogiczne dokumenty w szkołach publicznych. Na koniec nauki w Naszej Szkole, uczniowie przystępują do identycznych egzaminów zewnętrznych, co uczniowie szkół publicznych w całym kraju.

 

Czy czesne może ulec zmianie?

Czesne zawarte w umowie obowiązuje przez cały czas jej trwania, czyli dany etap edukacyjny (przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI). Dla uczniów kontynuujących naukę w Smart School w kolejnym etapie edukacyjnym, zawsze przygotowana jest specjalna oferta?